Zpracování osobních údajů

Registrací uděluji v souladu se zákonem upravujícím ochranu osobních údajů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 (GDPR) společnosti BEMBO s.r.o. svůj dobrovolný a svobodný souhlas se zpracováním osobních údajů dle níže uvedených podmínek, a to osobních údajů, které jsem uvedl v rámci registračního formuláře.

Správce je možné kontaktovat:
a) písemně na adrese sídla Správce uvedené níže,
b) písemně na emailové adreseinfo@bembo.cz

1. Poskytovatel služeb na portálu www.BEMBO.cz , společnost BEMBO s.r.o., IČO: 08353964, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113249, tímto poskytuje informace o zpracování osobních údajů uživatelů služeb poskytovaných na portálu, a dále poučení o jejich právech. Společnost BEMBO s.r.o. je zároveň správcem osobních údajů. V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 (dále jen „Nařízení GDPR“) zpracovává Poskytovatel služeb osobní údaje z právního důvodu plnění ze smlouvy týkajícího se evidování a výplaty odměn uživatelů služeb na jejich uživatelském účtu. Dále zpracovává Poskytovatel služby osobní údaje uživatelů za účelem oprávněného zájmu Poskytovatele kontaktovat potencionálního klienta zasíláním nabídky jeho služeb či relevantních služeb jeho Partnerů dle Obchodních podmínek, a to na základě získaného souhlasu subjektu údajů. Uživatelé služeb na portálu www.BEMBO.cz sdělují zpracovateli osobní údaje prostřednictvím registračního formuláře, jímž si zřizují svůj uživatelský účet, na jehož základě mají možnost porovnávat ceny zboží, získávat části kupní ceny zpět při nákupech uskutečněných u partnerů Poskytovatele služeb, či zúčastnit se soutěží. Zpracovatel spravuje Vaše osobní údaje v následujícím rozsahu: Emailový kontakt, jméno, příjmení, místo bydliště, datum narození, telefonní kontakt, bankovní spojení.

2. Společnost BEMBO s.r.o. zpracovává osobní údaje uživatelů služeb pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou potřebuje ke splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny. Osobní údaje budou zpracovány maximálně po dobu pěti let od registrace, případně od posledního přihlášení uživatele, pokud by k jejich zpracování neměl správce jiný právní titul. Maximální doba, po kterou budou osobní údaje zpracovávány je deset let od získání registračního kontaktu. To uživateli nebrání kdykoliv zpracovatele požádat o výmaz osobních údajů.

3. Uživatelé služeb na portálu www.BEMBO.cz berou na vědomí, že mohou žádat bez zbytečného odkladu opravu nepřesného osobního údaje, který se ho týká, mohou žádat výmaz osobního údaje, pokud osobní údaje již nejsou potřebné pro účel plnění smlouvy a ani vymáhání nároků ze smluv, mohou žádat omezené zpracování osobního údaje, mohou požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány, mohou žádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si přístup k těmto údajům a mohou se v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.