Obchodní podmínky

Smluvní podmínky upravující užívání služby portálu www.bembo.cz pro internetové obchody

Služba na portálu bembo.cz je poskytována společností BEMBO s.r.o., IČO: 08353964, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113249 (dále jen Provozovatel).

1. DEFINICE PORTÁLU

1.1. www.bembo.cz je server, který slouží pro vyhledávání nabídek internetových obchodů s dětským zbožím. Pomocí filtrování lze porovnávat ceny, vyhledávat nabídky internetových obchodů a zjišťovat časovou dostupnost zboží. Dále lze získávat informace o nabízeném sortimentu a poskytovaných službách jednotlivých internetových obchodů, jako jsou možné způsoby platby, způsoby doručení zboží apod. Služba na portálu bembo.cz je dostupná na internetové adrese (URL): https://www.bembo.cz (dále také jen Portál, Server, Služba).

1.2. Provozovatelem služby bembo.cz je obchodní společnost společností BEMBO s.r.o., IČO: 08353964, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113249, jako provozovatel portálu bembo.cz (dále také jen Provozovatel).

1.3. Zákazníkem Služby bembo.cz je registrovaný uživatel služeb Provozovatele a současně zadavatel Nabídky na internetovém serveru bembo.cz (dále jen Zákazník), jenž si pro účely využití Služby zaregistruje u Provozovatele na webové stránce https://www.bembo.cz svůj E-shop. Zákazníkem pro účely Služby nejsou subjekty, které zprostředkovávají prodej zboží či služeb třetím stranám, ani subjekty provozující internetové servery, které mají charakter srovnávače cen. Tyto subjekty nejsou oprávněny vkládat nabídky na server bembo.cz.

1.4. Nabídkou se rozumí nabídka zboží nabízeného Zákazníkem na stránkách jeho E-shopu, zobrazovaná také prostřednictvím serveru https://www.bembo.cz.

1.5. Uživatelem se rozumí uživatel celosvětové sítě internet, který vyhledává a porovnává nabídky na službě bembo.cz (dále jen Uživatel).

1.6. Rozhraním se rozumí webové administrační rozhraní, jež umožňuje užití a nastavení Služby Zákazníkovi (dále jen „Rozhraní“). Zákazník je povinen dodávat pro Službu pravidelně aktualizované informace o svém zboží v požadovaném formátu pomocí pravidelně aktualizovaného exportního souboru XML v požadovaném formátu (dále jen XML FEED),

1.7. Detailem obchodu se rozumí stránka s informacemi o konkrétním E-shopu Zákazníka, která obsahuje zejména hodnocení jeho zákazníků, logo E-shopu, způsoby platby, dopravy, informace o druhu nabízeného zboží, výdejních místech apod. (dále jen Detail obchodu).

2. PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

2.1. Provozovatel se zavazuje na základě těchto podmínek zobrazovat na serveru bembo.cz a v rámci jiných serverů a služeb jím provozovaných Nabídku(ky) dle nastavení Zákazníka v Rozhraní nebo v jeho XML feedu. Provozovatel Zákazníkovi zpřístupní takovéto Rozhraní pro nastavení Nabídek. Zákazník v Rozhraní může nastavovat upřednostňování pro své Nabídky, využít aukční model pro zvolené nabídky, finanční limity a další vlastnosti dle možností stanovených Provozovatelem v Rozhraní.

2.2. Nabídky budou následně zobrazeny na serveru bembo.cz podle vyhledávání Uživateli, případně i na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem. Umístění/rozmístění Nabídek na serveru bembo.cz, popř. i na jiných serverech a službách provozovaných Provozovatelem, a jejich grafický vzhled určuje Provozovatel.

2.3. Zákazník předává Provozovateli obsah Nabídky, zejména fotografie zboží nabízeného Zákazníkem a popis tohoto zboží. Zákazník prohlašuje, že je obsah Nabídky oprávněn užít a poskytnout Provozovateli za účelem zobrazení Nabídky na Serveru. V případě, že by se toto prohlášení Zákazníka ukázalo jako nepravdivé, zavazuje se Zákazník nahradit Provozovateli veškerou škodu, která mu v důsledku nepravdivého prohlášení Zákazníka vznikla. Dále Zákazník poskytuje Provozovateli svolení k tomu, aby obsah Nabídky, zejména fotografii a popis zboží nabízeného Zákazníkem: a) zařadil do databáze Služby Provozovatele; b) užil a zveřejnil i v rámci jiných serverů a služeb jím provozovaných, a to jak pro komerční, tak nekomerční účely. Zákazník dále prohlašuje, že je oprávněn k poskytnutí svolení Provozovateli dle předchozí věty a že nahradí Provozovateli veškerou škodu, která mu vznikne v důsledku nepravdivosti tohoto prohlášení.

2.4. Zboží obsažené v XML FEEDu musí být dostupné na stránkách E-shopu, jednotlivé Zboží musí být uvedeno pouze jednou na samostatných odkazech s unikátní URL adresou, kde lze najít informace o ceně Zboží a k tomuto jednotlivému Zboží odeslat Objednávku. Jednotlivé Zboží v rámci XML FEEDu musí být samostatnou položkou, způsobilou být samostatným předmětem Objednávky, bez nutnosti objednání dalšího zboží či služeb, využití dalších akcí, uplatnění poukazů, doložení dokladů totožnosti či jiných dokladů, není-li prodej Zboží vázán na zákonná omezení a prokázání totožnosti, apod., s výjimkou služby dopravy a zabalení zboží.

2.5. Informace o Zboží, exportované v rámci XML FEEDu, musí být pravdivé a aktuální a musí se týkat výhradně samotného Zboží, nikoliv propagace E-shopu.

2.6. Cena Zboží v XML FEEDu musí být uvedena v korunách českých a být pro Uživatele koncová, tzn. včetně všech autorských, recyklačních a dalších poplatků, se správně uvedeným DPH. V konečné ceně Zboží nemusí být zahrnuto pouze poštovné, dopravné a balné, pokud je Zákazník Uživatelům účtuje.

2.7. Zboží obsažené v rámci XML FEEDu musí být v souladu s právním řádem České republiky, zejména se nesmí jednat o: a) zboží, s nímž není Obchodník oprávněn disponovat, nebo které vykazuje jakékoli jiné právní vady; b) dětskou pornografii, či jinak pobuřující pornografické materiály; c) zboží, jehož prostřednictvím dochází k porušování duševního vlastnictví (porušování práv k ochranným známkám, označení původu, nelegální rozmnoženiny autorských děl, zboží určených k obcházení účinných technických prostředků ochrany autorských práv); d) zboží určené k propagaci a šíření názorů hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka ve smyslu trestněprávních předpisů platných v ČR.

3. FINANČNÍ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SLUŽBY

3.1. Registrace Zákazníka a zveřejnění jeho uživatelského profilu je poskytována zdarma.

3.2. Úhrady za užití služby bembo.cz Zákazníkem jsou účtovány za jednotlivá odchozí kliknutí na odkaz na stránky E-shopu zobrazené na Portálu bembo.cz, jimiž Provozovateli vzniká nárok na odměnu. Cena za proklik je stanovena ceníkem, platným v době provedení prokliku, zveřejněným na https://www.bembo.cz konkrétně v záložce pro e-shopy. Zákazník má právo výši odměny Provozovatele reklamovat, nejpozději však do 3 týdnů od zaúčtování příslušné částky Provozovatelem. V případě, že dojde k uskutečnění neplatných prokliků a bude ze strany Provozovatele vyhodnoceno, že uvedené lze přičíst k tíži Provozovatele (resp. technickým omezením systému bembo.cz), bude částka za neplatné prokliky poskytnuta Zákazníkovi ve formě náhradního kreditu, a to jeho připsáním na účet Zákazníka vedený v rámci Portálu ve lhůtě 10 pracovních dní od prověření uvedeného, pokud nebude stanoveno jinak. K úhradě zpoplatněných funkcí je Zákazník povinen odeslat dostatečný objem peněžních prostředků na účet vedený Provozovatelem za tímto účelem. Poplatky za užívání služby Provozovatel Zákazníkovi vyúčtuje vždy souhrnně za uplynulý kalendářní měsíc, a zašle mu fakturu v elektronické podobě na kontaktní e-mail.

3.3. Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit či znemožnit výdej Nabídek Zákazníkovi, který nebude mít v systému dostatečný kredit na úhradu zvolené služby bembo.cz. Provozovatel nenese odpovědnost za případy, kdy se Nabídky Zákazníka nebudou zobrazovat z důvodu vyčerpání kreditu Zákazníka v Systému.

4. ODPOVĚDNOST ZÁKAZNÍKA ZA OBSAH

4.1. Zákazník je plně odpovědný za obsah: a) zadaných Nabídek, b) cílových stránek, na něž se uživatel dostane po kliknutí na Nabídku Zákazníka. Provozovatel nenese odpovědnost za újmy, které Zákazník způsobí svojí Nabídkou v Systému bembo.cz třetím stranám nebo za Nabídky a cílové stránky, které jsou, či vstup na ně je umožněn v rozporu s platným právním řádem.

4.2. Provozovatel si v souladu s těmito Smluvními podmínkami vyhrazuje právo zablokovat E-shop Zákazníka, a to s udáním i bez udání důvodu, zejména u Nabídek, jež by byly v rozporu s ustanoveními těchto Smluvních podmínek. Provozovatel si vyhrazuje právo Zákazníkovi, který opakovaně porušuje tyto podmínky pro internetové obchody či je s nimi v rozporu, zablokovat Nabídky bez udání důvodu. K zablokování všech nabídek může dojít i v případě nadměrného zatěžování systému. Nadměrné zatěžování systému (tzn. ohrožující chod systému) znamená: a) vkládání nadměrného množství dat do systému, b) nadměrný počet požadavků na webové rozhraní systému. Provozovatel nemá povinnost upravovat nevyhovující Nabídky.

4.3. Přihlašování do Rozhraní bembo.cz je vázáno na přihlašovací jméno a heslo. V případě zániku práva Zákazníka používat přihlašovací jméno nemá Provozovatel povinnost nadále Zákazníkovi zpřístupňovat Rozhraní systému bembo.cz. Na základě registrace do Rozhraní je zákazníkovi, splňujícímu výše uvedené podmínky, poskytnut přístup do administračního rozhraní Portálu, v rámci něhož může spravovat své identifikační údaje u uživatelského profilu a další nastavení. Zákazník je povinen ochraňovat svoje přihlašovací údaje a držet je v tajnosti. Provozovatel neručí za zneužití systému v případě vyzrazení přihlašovacího jména, a hesla třetí osobě. Pokud Zákazník třetí straně poskytne přístup do svého Rozhraní, je Zákazník odpovědný za to, že zajistí souhlas třetí strany s těmito smluvními podmínkami. Zákazník se dále zavazuje nezakládat nebo pomocí třetí strany neprovozovat v systému bembo.cz dva nebo více E-shopů pro propagaci týchž webových stránek na stejné doméně nebo více stránek na samostatných doménách se stejným nebo zaměnitelným obsahem shodného provozovatele E-shopu (tzv. „duplicita“). Označení webů nebo obsahu jako zaměnitelných je výhradně na Provozovateli a Provozovatel si vyhrazuje právo Nabídky, které na takový web odkazují, zamítnout, kdykoliv takovou skutečnost zjistí.

4.4. Zákazník může svou účast na serveru bembo.cz ukončit tím, že požádá písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem (eshop@bembo.cz) o odstranění svého E-shopu ze služby. Zákazník se zavazuje uhradit všechny prokliky realizované do doby, než se přestanou zobrazovat jeho nabídky na portálu bembo.cz. Pro odstranění internetového obchodu má Provozovatel lhůtu 5 pracovních dní ode dne doručení žádosti Zákazníka. Zákazník zároveň bere na vědomí, že po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby bembo.cz bude na službě bembo.cz i nadále zobrazován Detail obchodu příslušného Zákazníka, a to po dobu 365 dní po odstranění internetového obchodu Zákazníka ze služby. Po uplynutí 365 dní bude Detail obchodu ze služby bembo.cz odstraněn.

4.5. Jestliže Zákazník v Rozhraní označí svou reklamní kampaň za ukončenou, počíná následujícím dnem po ukončení reklamní kampaně plynout 365-denní lhůta, po jejímž uplynutí bude Detail obchodu odstraněn ze služby bembo.cz. Provozovatel se zavazuje Detail obchodu ze služby odstranit i před uplynutím 365-denní lhůty, a to na výslovnou žádost Zákazníka učiněnou v písemné formě a zaslanou na adresu sídla Provozovatele nebo prostřednictvím e-mailu na adresu (eshop@bembo.cz).

4.6. Provozovatel neposkytuje žádnou garanci umístění Nabídky Zákazníka, jeho ceny v aukčním modelu, pozice, počtu zobrazení a přesného vzhledu.

4.7. Provozovatel je oprávněn posílat Zákazníkovi emailová či písemná oznámení, která se týkají provozu systému bembo.cz.

4.8. Zákazník nesmí provádět operace manipulující s vlastními nebo cizími Nabídkami systému bembo.cz. Zejména je zakázáno robotické klikání na Nabídky, robotické stahování stránek, vytváření umělých zobrazení nebo prokliků, analýza přenosových kódů nebo zadávání takových činností třetí straně. Provozovatel v případě zjištění takových činností může Zákazníkovi zablokovat veškeré Nabídky a náhradu vzniklé újmy požadovat právní cestou. Provozovatel aktivně i pasivně brání neplatnému klikání, a chrání tak Zákazníka před neúčinnou propagací jeho Nabídek.

5. REGISTRACE ZÁKAZNÍKA A UZAVŘENÍ SMLOUVYO POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

5.1. E-shop Zákazníka musí skutečně existovat, musí se jednat o podnikající fyzickou či právnickou osobu, která má aktivní www stránky dostupné v rámci veřejné sítě internet, jenž musí být vedeny v českém jazyce a v rámci takovýchto stránek je oprávněně provozován E-shop.

5.2. Mezi povinné údaje uváděné Zákazníkem při registraci na bembo.cz patří: název obchodu, identifikační číslo (IČO), URL domovské stránky Zákazníka, URL adresa datového souboru (tzv. XML feed). Tyto údaje musí korespondovat s údaji na internetových stránkách Zákazníka.

5.3. Zákazník musí mít na jím provozovaných internetových stránkách přístupný XML feed, ve kterém se nachází data odpovídající nabízenému zboží. XML feed musí být v souladu s Pravidly pro internetové obchody a dále musí XML feed splňovat kritéria uvedená v Technické specifikaci.

5.4. Na internetových stránkách Zákazníka musí být uvedeno zejména: • obchodní označení Zákazníka (tj. u právnické osoby obchodní firma, pod kterou je zapsána v obchodním rejstříku nebo jiném registru, a u fyzické osoby její jméno a příjmení) a IČO, podle kterého lze Zákazníka jednoznačně dohledat v obchodním rejstříku či registru ekonomických subjektů; • kontaktní údaje nebo telefon, e-mail, sídlo a korespondenční adresa; • obchodní podmínky e-shopu; • další náležitosti vyžadované právními předpisy (zejména občanským zákoníkem, zákonem o obchodních korporacích, živnostenským zákonem a právními předpisy na ochranu spotřebitelů); • zahraniční Zákazník, resp. osoba povinná k dani v jiném členském státě EU či ve 3. zemi, je primárně povinen v případě podnikání či obchodní činnosti na území České republiky splňovat zákonné předpisy stanovené pro jeho podnikání. Dále musí splňovat podmínky pro registraci jako kterýkoliv jiný Zákazník, zejména pak uvádět své řádné kontaktní a fakturační údaje, mít funkční a dostupný e-shop v českém jazyce, své zboží prodávat mimo jiné v českých korunách, zajišťovat dopravu v rámci území České republiky a v rámci svých stránek v jejich české verzi zveřejňovat ceník dopravy v ČR.

5.5. V případě, že Zákazník pod jedním IČO provozuje více e-shopů, může registrovat do služby bembo.cz jednotlivé e-shopy, pokud splňují současně následující podmínky: • www stránky mají samostatné domény 2. či 3. řádu; • www stránky nenabízejí zboží z podobného oboru či překrývající se sortiment (výjimkou je povolení dvou e-shopů nabízející stejný druh produktů, ale pod jinou obchodní značkou);

5.6. Vyplněním svých údajů do registračního formuláře a jejich odesláním kliknutím na tlačítko Registrovat provede Zákazník registraci do služby bembo.cz a zároveň nabídku na uzavření smlouvy o poskytování služby mezi ním a Provozovatelem. Pro účely vyjádřené v těchto obchodních podmínkách jsou údaje uvedené Zákazníkem považovány za správné. Doručením potvrzení o schválení registrace Zákazníkovi ze strany Provozovatele (akceptace) je uzavřena Smlouva o poskytování služeb portálu bembo.cz (Provozovatel a Zákazník dále společně také jako smluvní strany. Ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku se nepoužije. Zároveň je automaticky vytvořen Detail obchodu Zákazníka, což Zákazník bere okamžikem odsouhlasení těchto smluvních podmínek na vědomí. Obchodní podmínky tak tvoří nedílnou součást Smlouvy o poskytování služeb.

5.7. Provozovatel si vyhrazuje pro schválení nově registrovaného Zákazníka do služby bembo.cz lhůtu v trvání do 5ti pracovních dní ode dne registrace Zákazníka. Provozovatel si vyhrazuje právo k odmítnutí registrace do 5ti pracovních dní, a to zejména z důvodu porušení pravidel těchto Smluvních podmínek, právních předpisů či oprávněných zájmů Provozovatele či třetích osob.

5.8. Po schválení registrace Provozovatelem má Zákazník přístup do administračního rozhraní služby bembo.cz. V tomto Rozhraní je Zákazník oprávněn dále on-line editovat údaje – název firmy, název obchodu, kontaktní údaje a doplňující údaje vztahující se k e-shopu, např. možnosti platby, možnosti dodání zboží apod. V případě jiných změn (např. IČO, fakturačních a doručovacích údajů) je Zákazník povinen nahlásit tuto změnu Provozovateli do osmi dnů ode dne, kdy tato změna či změny nastaly. Po editaci údajů si Provozovatel vyhrazuje na jejich kontrolu minimálně dobu 10 pracovních dní a to ode dne editace údajů Zákazníkem.

5.9. Stahování všech dat z internetových stránek Zákazníka ve formátu XML feed probíhá zpravidla 3x týdně, avšak za podmínky, že XML feedy na internetových stránkách Zákazníka splňují podmínky Technické specifikace.

5.10. Provozovatel se zavazuje v rámci poskytování služby bembo.cz pro Zákazníka: • umožnit nastavení upřednostňování pro jednotlivé nabídky; • pravidelně stahovat data z XML feedu; • možnost sledovat statistiky prokliků a plnění; • možnost nastavení limitu pro upřednostněné Nabídky; • možnost nastavení aukčního modelu na jednotlivé Nabídky.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1. Záležitosti těmito Smluvními podmínkami se podpůrně řídí příslušnou právní úpravou, tedy zejména Občanským zákoníkem v platném znění.

6.2. Provozovatel nenese odpovědnost za újmu, která Zákazníkovi vznikne, pokud Zákazník nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách kterékoliv z výše zmíněných služeb pouze proto, že nevyužívá jedné z nich.

6.3. Jakékoliv užití obsahu serveru bembo.cz, popř. jeho částí Zákazníkem jiným způsobem než pro účely, k nimž je služba bembo.cz určena, zejména jakékoliv neoprávněné šíření obsahu, je zakázáno. Jsou zakázány jakékoli zásahy do technického nebo věcného obsahu serveru bembo.cz. Právo zhotovit záložní kopie materiálů obsažených na serveru bembo.cz pro osobní potřebu Zákazníka či Uživatele v souladu se všeobecně závaznými právními předpisy není tímto ustanovením dotčeno. Jakékoliv jiné reprodukce nebo úpravy prováděné jakýmkoli mechanickým nebo elektronickým způsobem bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele jsou také zakázány.

6.4. Zákazník není oprávněn jakkoliv Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění Zákazníkem zadaných dat prostřednictvím serveru bembo.cz.

6.5. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Smluvní podmínky změnit, zejména při změně legislativy, technické změně služby bembo.cz či služeb souvisejících či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Zákazníkovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Zákazník má právo odmítnout změnu Smluvních podmínek a požádat písemně na adresu Provozovatele nebo e-mailem (info@bembo.cz) o odstranění svého internetového obchodu ze služby. Pokud Zákazník užívá po účinnosti změny Smluvních podmínek i nadále službu bembo.cz, má se zato, že tím přijímá změnu Smluvních podmínek. Přijetím nového znění Zákazníkem přestávají být předchozí obchodní podmínky účinné a nové obchodní podmínky se stávají nedílnou součástí Smlouvy o poskytování služeb.

6.6. Veškerá korespondence související se smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně či elektronickou poštou. Obě strany výslovně souhlasí, že za doručení se považuje zaslání na adresu elektronické pošty uvedenou v uživatelském účtu či na adrese Provozovatele www.bembo.cz.

7.7. Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení. Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.bembo.cz Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@bembo.cz Toto znění Podmínek je platné a účinné od 15.7.2019.