Podmínky užití

Těmito Podmínkami užívání se řídí veškeré právní vztahy, které vznikají při užívání služeb a soutěží na portálu www.BEMBO.cz

Úvodní ustanovení

Provozovatelem internetových služeb a soutěží o věcné ceny dostupných na internetové adrese www.bembo.cz (dále jen Služba) je společnost BEMBO s.r.o., IČO: 08353964, se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113249 (dále jen Provozovatel).

Tyto Podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Provozovatelem Služby a jejími uživateli (dále jen Podmínky), přičemž uživatelem je každá osoba, která Službu jakýmkoliv způsobem užívá (dále jen Uživatel). Každý Uživatel je povinen se před užíváním Služby s těmito Podmínkami důkladně seznámit a v případě nesouhlasu se užití Služby zdržet. Souhlas s Podmínkami projevuje Uživatel jakýmkoliv užíváním Služby a je povinen jej potvrdit v případě registrace za účelem zřízení uživatelského účtu (dále jen Registrace).

Cílem Služby je umožnit Uživatelům srovnávání cen hledaného zboží s recenzemi, získávání vlastní virtuální měny Zlaťáky za vyvinuté aktivity s možností jejich investice do soutěží o hmotné ceny (Soutěž) a získávání cashback odměn za nákup zboží či služeb u smluvních partnerů Provozovatele (dále jen Odměny). Služba je poskytována zdarma.

Pro užívání Služby je nezbytné připojení k internetu. Náklady na připojení k internetu nese Uživatel sám.

Registrace

Podmínkou možnosti získat Zlaťáky a Odměny je Registrace ve Službě, neboť uživatelský účet je nezbytný pro zaznamenávání a vyplácení Odměn. Uživatelský účet smí registrovat jen osoba starší 16 let.

Uživatelský účet je Uživateli zřízen bezprostředně po provedení Registrace. Registraci do Služby je možné provést s využitím e-mailové adresy nebo prostřednictvím osobního účtu na sociální síti Facebook či účtu Google s tím, že se vždy musí jednat o vlastní existující e-mailovou adresu či autentický Facebook nebo Google účet. Každý Uživatel je oprávněn provést zásadně jen jednu Registraci a je při ní povinen uvádět pouze pravdivé a přesné osobní údaje. Údaje poskytnuté při Registraci je uživatel povinen udržovat aktuální. Provedení více Registrací jedním Uživatelem s využitím nepravdivých údajů nebo poskytnutí jakýchkoliv shodných identifikujících údajů (např. telefonního čísla, čísla bankovního účtu) v rámci více Registrací se považuje za porušení těchto Podmínek. Službu je Uživatel povinen užívat a svůj uživatelský účet spravovat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.

Uživatel může kdykoliv bez udání důvodu požádat o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, a to písemně na adrese Provozovatele.

Uživatel je povinen své přihlašovací údaje ke Službě udržovat v tajnosti a není oprávněn umožnit třetí osobě užívání svého uživatelského účtu. V případě nedodržení této povinnosti je Uživatel odpovědný za veškerou újmu, která vznikne v souvislosti s užitím jeho uživatelského účtu třetí osobou.

Odměny

Provozovatel vystupuje jako zprostředkovatel nákupů resp. smluv mezi Uživatelem a smluvními partnery Provozovatele nabízejícími zboží a služby (dále jen Partneři) s tím, že za zprostředkování inkasuje provizi (dále jen Provize), jejíž část je vracena Uživateli jako cashback Odměna. Provozovatel není v žádném případě prodejcem zboží nebo poskytovatelem služeb, které jsou předmětem nákupu, a není tak odpovědný za jejich dodání a případné vady, ani nelze u Provozovatele uplatňovat jiná práva související s nákupem.

Aktuálně platná výše Odměny za nákup zboží a služeb u jednotlivých Partnerů je vždy uvedena v procentech (… %) v jejich profilu v rozhraní Služby. Základ pro výpočet Odměny (tj. zda zahrnuje daně a jiné poplatky, náklady na dopravu a užití platební metody, slevy apod.) určuje Partner, u jednotlivých Partnerů se tedy může lišit. Konečnou výši odměny připsané Uživateli může při nákupu zboží a služeb v cizích měnách ovlivnit též směnný kurz.

Pro získání Odměny je nezbytné, aby byl Uživatel přihlášen do svého účtu a začal nákup zboží či služeb proklikem odkazu Přejít do obchodu uvedeného v profilu příslušného Partnera v rozhraní Služby. Nastavení prohlížeče na koncovém zařízení Uživatele musí umožňovat ukládání cookies. Poskytovatelem technologie zajišťující propojení Služby s Partnery a identifikaci nákupu je třetí strana a Provozovatel tak není schopen garantovat funkčnost a automatické připsání Odměny. Službu je Uživatel povinen užívat jen prostřednictvím zařízení, které není sdíleno s jiným Uživatelem Služby.

Odměna za nákup bude Uživateli zpravidla připsána do 48 hodin od uskutečnění nákupu, a to ve formě registrované Odměny čekající na potvrzení Partnera (dále jen Registrovaná odměna). Partner následně potvrdí Registrovanou odměnu zpravidla v období 14-70 dní od uskutečnění nákupu a příslušná Odměna bude připsána v uživatelském účtu Uživatele jako potvrzená Odměna k výplatě (dále jen Potvrzená odměna). K potvrzení Odměny k výplatě nedojde v případě, že bylo některou ze smluvních stran odstoupeno od smlouvy. Potvrzené odměny si lze nechat vyplatit již od 200,-- Kč.

Pro výplatu odměny Provozovatelem musí mít Uživatel vyplněný uživatelský účet, a to včetně čísla bankovního účtu vedeného na shodné jméno jako je vedený uživatelský účet ve Službě. Odměny se vyplácí na základě žádosti Uživatele podané prostřednictvím rozhraní Služby.

Provozovatel není povinen vyplatit Uživateli jakoukoliv Odměnu a Uživatel nemá na výplatu Odměny nárok v případě, že

  • Z důvodů na straně Uživatele nelze identifikovat uskutečněný nákup
  • Odměna není Potvrzenou odměnou (tj. Odměna nebyla z jakéhokoliv důvodu potvrzena Partnerem k výplatě)
  • Nebude dosaženo minimálního limitu pro výplatu Odměny
  • Dojde k uplynutí doby platnosti Odměny dle těchto Podmínek
  • Uživatelský účet bude zrušen před podáním žádosti o výplatu Odměny
  • Partner nevyplatí Provozovateli provizi za zprostředkování uskutečněného nákupu
  • Odměna byla získána za současného porušení těchto Podmínek

Uživatel není oprávněn kontaktovat s žádostí o výplatu jakékoliv Odměny přímo Partnery.

Uživatel bere na vědomí, že Odměny mohou podléhat zdanění dle platných právních předpisů, a že za jejich zdanění je odpovědný výlučně Uživatel.

Soutěže

Soutěž probíhá na webovém portále www.bembo.cz. Pravidla jednotlivých Soutěží jsou uveřejněna vždy v konkrétní sekci soutěže, které se chce Uživatel účastnit, včetně herního plánu, katalogu cen a způsobu určení výherce.

Vstup do soutěže je podmíněn platnou registrací Uživatele a vkladem jeho Zlaťáků do hry. Zlaťáky Uživatel získává za své aktivity na webu www.bembo.cz, a to např. za napsání recenze na zboží, nákup zboží nebo služeb přes www.bembo.cz u partnerských e-shopů, pozvání kamaráda a tedy získání nového Uživatele apod. Zlaťáky jsou Uživateli evidovány na jeho uživatelském účtu.

Do soutěže může Uživatel vložit předepsaný minimální a maximální počet Zlaťáků, které má k dispozici na svém uživatelském účtu. Výsledek soutěže odpovídá poměru vložených Zlatáků, tedy čím více Zlaťáků Uživatel do soutěže vloží, tím větší šanci na výhru má. V každé soutěži je jedna hlavní výhra, ostatní Uživatelé mohou dostat část vložených Zlaťáků zpět.

Provozovatel může vyhlásit speciální odměnu za doporučení. Takovou odměnu získá uživatel za určitý výkon, např. za instalaci doplňku do prohlížeče či doporučení služby prostřednictvím unikátního tzv. referral linku.

V soutěži musí uživatel vystupovat sám za sebe. Každý uživatel může soutěžit jen s jedním účtem. Není dovoleno účelně zakládat nové účty na portále Bembo pro zvýšení šancí na výhru. Stejně jako není dovoleno zakládat fiktivní uživatelské účty kvůli získáváním Zlaťáků do soutěže. Takové účty mohou být provozovatelem zablokovány nebo smazány.

Ceny budou výhercům odeslány nejpozději 14 dní od skončení soutěže. Ceny jsou posílány jako standardní balík Českou poštou nebo jiným přepravcem a budou doručovány jen na území České republiky. Pokud bude výherce chtít cenu zaslat do zahraničí, přepravní náklady si hradí sám.

Slevy

Kromě Odměn Provozovatel v rámci Služby poskytuje Uživatelům též informace o slevách a slevových kuponech poskytovaných Partnery, které lze využít při nákupech. Informace o slevách představují výhradně zprostředkované informace Partnerů a provozovatel tak neručí za jejich správnost, úplnost a využitelnost a nenese žádnou odpovědnost za újmu vzniklou Uživateli jejich užitím.

Službou zpřístupňované Informace jsou výlučně informativního charakteru a v žádném případě nepředstavují nabídku (návrh na uzavření smlouvy) či veřejný příslib ze strany Partnerů či Provozovatele. Pokud nevyplývá z informací získaných Uživatelem přímo od Partnera jinak, není na slevy, o nichž byly uveřejněny ve Službě informace, právní nárok a tyto slevy nejsou právně vymahatelné. Provozovatel není odpovědný za zrušení slev, jejich omezení, případně jinou změnu podmínek slev ze strany Partnerů.

Ochrana soukromí

Zásady ochrany soukromí Služby jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese bembo.cz/zpracovani-osobnich-udaju/, který tvoří nedílnou součást těchto Podmínek. Souhlasem s těmito Podmínkami souhlasí Uživatel též s uvedenými zásadami ochrany soukromí.

Diskuze, příspěvky arecenze, licenční ujednání

Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za činnost Uživatele ani za obsah informací ukládaných Uživatelem jak na portálu www.BEMBO.cz, tak na sociální síti Facebook. Uživatel bere dále na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za protiprávní úkony Uživatele.

Příspěvky se stávají okamžikem jejich přidání majetkem Poskytovatele a jejich autor tím předává práva k těmto příspěvkům, a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, tedy právo používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoliv takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoliv předchozích práv udělených ve vztahu k těmto příspěvkům.

Uživatel nesmí v rámci služby ukládat nebo šířit informace, jejichž obsah je v rozporu s obecně závaznými právními předpisy České republiky či jiných zemí, kde je služba dostupná, a to zejména obsah, jehož zpřístupnění veřejnosti zasahuje do práv na ochranu osobnosti třetích osob, zasahuje do autorských práv či práv souvisejících s právem autorským třetích osob, nebo porušuje právní normy k ochraně proti nenávisti vůči národu, etniku, rase, náboženství nebo jiné skupině osob nebo k omezování práv a svobod jejích příslušníků.

Závěrečná ustanovení

Uživatel není oprávněn užívat Službu v rozporu s oprávněnými zájmy Provozovatele a/nebo jejím účelem, zejména jakýmkoliv způsobem obcházet principy fungování Služby.

Provozovatel si vyhrazuje právo v případě jakéhokoliv porušení těchto Podmínek či závazných právních předpisů Uživatelem, dle svého uvážení a povahy porušení, nepřipsat či nevyplatit Odměnu a/nebo zrušit jeho uživatelský účet bez náhrady.

Uživatel bere na vědomí, že součásti Služby či její obsah, a to včetně Informací, mohou představovat duševní vlastnictví chráněné zákonem. Uživatel je oprávněn Službu užívat výhradně prostřednictvím webového rozhraní dostupného na internetové adrese www.bembo.cz, a to za účelem běžného užití zamýšleného Provozovatelem. Službu, jakékoliv její součásti či obsah, není dovoleno užívat za jiným účelem bez předchozího souhlasu Provozovatele nebo držitelů příslušných práv, zejména Partnerů.

Uživatel nesmí při užívání Služby používat postupy, softwarové nástroje či skripty, které by mohly mít nepříznivý dopad na provoz Služby, zejména narušovat funkčnost Služby nebo způsobovat její nepřiměřené zatížení. Uživatel též nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla představovat neoprávněný zásah do Služby vzhledem k jejímu účelu a fungování.

Provozovatel si vyhrazuje právo, že Služba nemusí být nepřetržitě dostupná, a to zejména z důvodu technických závad nebo pravidelné údržby. Dále si Provozovatel vyhrazuje též právo Službu měnit nebo kdykoliv ukončit její poskytování. Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv újmy způsobené Uživateli nedostupností, změnami nebo ukončením poskytování Služby.

Provozovatel je oprávněn tyto Podmínky kdykoliv v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit, a to zejména z důvodu změn Služby, změn na straně Provozovatele nebo změn závazných právních předpisů. Na změnu Podmínek Provozovatel upozorní Uživatele nejméně 14 dní před dnem nabytí účinnosti nových Podmínek, a to prostřednictvím Služby nebo zprávou zaslanou na registrovanou e-mailovou adresu Uživatele. Uživatel je oprávněn předmětné změny Podmínek odmítnout, a to žádostí o zrušení svého uživatelského účtu ve Službě, případně tím, že nadále nebude Službu užívat.

Veškeré vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí těmito Podmínkami a závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, a to s výjimkou případů, kdy Uživatel jako spotřebitel nesmí být zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení jiného právního řádu, od nichž se nelze odchýlit.

Veškeré spory mezi Provozovatelem a Uživatelem budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

V případě, že dojde mezi Provozovatelem a Uživatelem jako spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Uživatel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2, e-mailová adresa: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Uživatel také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Uživatel se může se svými stížnostmi kdykoliv obrátit na Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy info@bembo.cz. S případnými stížnostmi se Uživatel může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává ve zákonem vymezeném rozsahu Česká obchodní inspekce.

Tyto podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce s tím, že smlouvy na jejich základě lze uzavírat rovněž výhradně v českém jazyce.

Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost jejich dalších ustanovení.

Platná a účinná verze Podmínek je vždy dostupná na adrese: www.bembo.cz

Provozovatele je možné kdykoliv kontaktovat na e-mailové adrese: info@bembo.cz

Toto znění Podmínek je platné a účinné od 15.8.2019.